Kościół jest misyjny, a misja jest wpisana w jego naturę. W zasadzie chyba trudno byłoby zakwestionować tę prawdę – tak głęboko tkwi ona swymi korzeniami w jego dziejach i teologicznej tradycji. Jan Paweł II w encyklice Redemptor hominis przypomniał, że misja, którą Jezus Chrystus powierzył swojemu Kościołowi, nie została jeszcze wypełniona – wciąż domaga się wzmożonej gorliwości i odnowy misyjnego zaangażowania.


Jest ono wszakże – jak podkreślał Papież – „nastawione przede wszystkim na cel wewnętrzny: odnowę wiary i życia chrześcijańskiego. Misje bowiem odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana! Nowa ewangelizacja ludów chrześcijańskich znajdzie natchnienie i oparcie w oddaniu się działalności misyjnej” (RMis, 2). Można zaryzykować stwierdzenie, że 30 lat po ogłoszeniu przez Jana Pawła II encykliki o stałej aktualności posłania misyjnego jej słowa nie straciły niczego ze swej wymowy. Co więcej, zyskały jeszcze głębszy wymiar. W adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium papież Franciszek pisze wręcz o Kościele będącym uczniem-misjonarzem i podkreśla konieczność przyjęcia optyki permanentnego stanu misji (25.40). Ta optyka nie dotyczy tylko posłania ad gentes. Wydaje się, że terenem misyjnym zaczyna być dziś w pewnym sensie również sam Kościół, a zwłaszcza ta podstawowa wspólnota w jego wnętrzu, która ulega dziś tak głębokim przeobrażeniom i perturbacjom – chrześcijańska rodzina. (…)


ALEKSANDER BAŃKA (ur. 1979), filozof, politolog, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, świecki lider Centrum Duchowości Ruchu Światło- -Życie Archidiecezji Katowickiej. Ostatnio opublikował m.in. książki: „De angelis.” Chrześcijańska nauka o aniołach w świetle doktryny Tomasza z Akwinu, Powrócić do źródeł. O modlitwie pełnej mocy, Jak modlić się o cud? oraz Idea powołania świeckich w katolickiej doktrynie społecznej.Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 95 (2) Wiosna 2022.

Pastores poleca