Co oznacza termin sensus fidei, czyli „zmysł wiary”? Między­narodowa Komisja Teologiczna poświęciła tej kwestii dokument zatytułowany „Sensus fidei” w życiu Kościoła (2014)1. W Pierw­szym Liście św. Jana Apostoła czytamy: „macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą” (2,20). Apostoł zwraca się do wszystkich wiernych, którzy przyjęli sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. A zatem wierni na mocy chrztu i bierz­mowania mają swego rodzaju „nadprzyrodzony instynkt” prawdy Ewangelii.


W ten sposób uczestniczą w prorockiej misji samego Chrystusa. Można rozpatrywać sensus fidei w odniesieniu do całej wspólnoty Kościoła (sensus fidei fidelium), a także do pojedynczych wiernych (sensus fidei fidelis). Łączy się on z obietnicą Jezusa, że Duch Święty doprowadzi nas „do całej prawdy” (J 16,13), a także z ustanowieniem nauczycielskiej władzy Kościo­ła. Z jednej strony wierni świeccy nie są ponad swoimi pasterza­mi i nie mogą powoływać się na swój zmysł wiary, aby na przy­kład na zasadzie większości zmieniać doktrynę Kościoła wbrew pasterzom. Z drugiej strony biskupi i prezbiterzy nie powinni powoływać się na swą władzę wynikającą ze święceń i piastowa­nych funkcji, by usprawiedliwiać jakiś autorytaryzm i brak słu­ chania ludu. Zmysł wiary, zresztą, dotyczy całej wspólnoty Ko­ścioła, czyli świeckich i duchownych razem. Ten element życia Kościoła jest szczególnie ważny w kontekście synodalności, któ­rą Kościół chce dziś na nowo odkryć i pogłębić.

Zmysł wiary na przestrzeni wieków
Wyrażenie sensus fidei… (…)

1 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, „Sensus fidei” w życiu Kościo­ła, Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON, Kraków 2015.

DARIUSZ KOWALCZYK SJ (ur. 1963), teolog-dogmatyk, profesor Wydzia­łu Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Opubli­kował m.in. książki: Czy Jezus mógł się przeziębić? Rozmowy o człowie­czeństwie Boga, W co wierzymy?, Między herezją a dogmatem oraz Kościół i fałszywi prorocy.Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 97 (4) Jesień 2022.

Pastores poleca