Kościół jest posłany do świata, aby inspirować i przepajać społeczeństwo Ewangelią. Poprzez swoje nauczanie społeczne pragnie ewangelizować i promować człowieka. Dzięki poznaniu oświeconemu przez wiarę podejmuje dialog z każdą dziedziną ludzkiej wiedzy i zaangażowania, ma bowiem niezwykle ważne przesłanie nie tylko dla wiernych, ale także dla całej ludzkości – wszystkich ludzi dobrej woli.

Współczesny świat biznesu, czyli ten wycinek życia społeczno-gospodarczego, który kreowany jest przez przedsiębiorców, ze wszystkimi jego blaskami i cieniami, jest również przedmiotem zainteresowania Kościoła. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że skoro „drogą Kościoła jest człowiek”, to w tej trosce o rozwój i zbawienie każdej osoby ludzkiej również przedsiębiorca nie może zostać pominięty. Co więcej, w świetle słów Jezusa Chrystusa: „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą” (Łk 12,48), bardzo jasne staje się, że właśnie biznesmeni są szczególnie powołani do podejmowania wyjątkowo istotnych zadań nie tylko ze względu na siebie samych, ale także dla dobra innych.

 

Geneza i adresaci dokumentu

 

Konkretnym przejawem tego zainteresowania i troski Kościoła o chrześcijańskich przedsiębiorców, ale także o wszystkich pozostałych biznesmenów – ludzi dobrej woli, jest dokument Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” pt. Powołanie lidera biznesu. Jest to owoc intensywnych poszukiwań i dyskusji przedsiębiorców, naukowców i ekspertów, które miały miejsce podczas trzydniowego forum zorganizowanego przez wspom­nianą papieską radę. Punktem wyjścia tej debaty – jak czytamy w Przedmo­wie – było stanowcze przekonanie, że „każdy chrześcijanin jest zobowiązany do praktykowania miłości społecznej w sposób odpowiadający jego powołaniu i zgodnie z możliwościami oddziaływania, jakie posiada” (por. CiV, 7).

W intencji pomysłodawców dokument ten ma pełnić rolę swoistego przewodnika dla przedsiębiorców, którzy czują się powołani, by podjąć wyzwania – szanse i zagrożenia – jakie stawia przed nimi współczesny świat biznesu. Chodzi tu o liderów szeroko rozumianych instytucji biznesowych, zarówno tych o charakterze rynkowym (korporacje międzynarodowe, przedsiębiorstwa, firmy rodzinne), jak i organizacji sektora ekono­mii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, przedsię­biorstwa społeczne). (...)

ADAM ZADROGA

Pastores poleca