Od Redakcji
KAZIMIERZ PEK MIC    5

Artykuły
WOJCIECH GIERTYCH OP, Szczęście się przyjmuje 7
KS. GRZEGORZ STRZELCZYK, Szczęście Jezusa 15
MATEUSZ ROMAN HINC OFMCap, Logika świata a logika chrześcijańska 22
KRZYSZTOF WIELECKI, Nieszczęsne badania szczęścia 31
KS. Gisbert GRESHAKE, Już tutaj "tamten świat" 42
ANDRZEJ DERDZIUK OFMCap, Radość świętych 51
MICHAŁ ZIOŁO OCSO, Czy mnisi są szczęśliwi? 60

Nasza rozmowa
Nie da się podzielić wieczności na godziny.
Rozmowa z KS. BP. JANEM BERNARDEM SZLAGĄ    69

Duch Jezusa jest mocniejszy.
Rozmowa z S. BRIEGE McKENNA OSC    76

Nasza modlitwa
KS. ADAM RYBICKI, Świątobliwy, ale nieszczęśliwy 81
ANDRZEJ RUSZAŁA OCD, Widzę niebo otwarte 89
PIOTR KASIŁOWSKI SJ, Odmienieni przez smutek 97
O. PIERRE-MARIE DELFIEUX, Magnificat 102

Nad nauczaniem Kościoła
RYSZARD SZMYDKI OMI, Wszystkie siły dla ewangelizacji 107
KS. WOJCIECH RZESZOWSKI, Posługa władzy i posłuszeństwo 116

Z życia Kościoła
DARIUSZ KOWALCZYK SJ, Kościół winien ludzkiemu nieszczęściu?    125
JAROSŁAW DUDAŁA, Księża, zakładajcie rodziny... zastępcze! 134

Pytania i odpowiedzi
JANUSZ ZAWADKA MIC, Tak dla Tajemnicy szczęścia? 143

Świadectwa
On myśli o mnie bardziej niż ja o sobie 149
Nie dla hipokryzji 151
Bóg nigdy mnie zawiódł 154
Ręce lekarza 161
Najdłuższa noc w życiu    164
Wyspowiadałem „diabła” 167
Dłoń Wielkiego Reżysera 168

Lektury 172
Kultura    186
Ogłoszenia    191
To Our Readers    194
Contents    196

Drodzy Czytelnicy!
Letni numer kwartalnika "Pastores" został poświęcony tajemnicy szczęścia. Tytuł wyraża przekonanie, iż podjęta kwestia jest oczywista i zarazem szalenie trudna. Wskazanie na tajemnicę nie jest wyrazem sceptycyzmu życiowego, ale sugestią, by widzieć właściwą głębię tego zagadnienia.

Przed laty, gdy przygotowywałem się do posługi kapłańskiej, trafiły do moich rąk wspomnienia ks. Władysława Bukowińskiego. Ten, pochodzący z Kresów, ale formalnie kapłan diecezji krakowskiej, jeszcze przed II wojną światową przeniósł się do Łucka.

Podejmując temat szczęścia Jezusa, warto pamiętać o jednym ważnym ograniczeniu: nie mamy, niestety, poznawczego dostępu do wewnętrznych przeżyć Jezusa, do ludzkiej psychiki Syna Bożego.

Nie da się ukryć prawdy, że temat szczęścia jest frapujący dla każdego, a już szczególnie dla psychologa zajmującego się człowiekiem i jego przeżyciami. Krzysztof Mądel SJ w artykule C. S. Lewis czyli radość i Bóg przytacza następującą wypowiedź brytyjskiego pisarza: "Na pytanie: Czy mam prawo być szczęśliwym?

Szczęście jest wartością niedefiniowalną społecznie. Czy rzeczywiście? Warto przedstawić wyniki socjologicznego "rozpoznania" dwóch źródeł danych, które miałyby świadczyć o społecznym rozumieniu, czy też może właśnie nierozumieniu, szczęścia. Pierwszym źródłem są dostępne w inter­necie informacje na temat natury psychologicznej lub quasi psychologicznej szczęścia.

Nadzieja chrześcijańska zasadzająca się na zmartwychwstaniu Jezusa jest nadzieją radykalną, niepomijającą niczego. Obietnica ostatecznego spełnienia i sensu obejmuje wszystko, nawet rzeczy z ludzkiego punktu widzenia beznadziejne lub mało ważne. Czy taka nadzieja może spełnić się jednak w świecie i w dziejach?

Poszukiwanie szczęścia jest wpisane w ludzką naturę i skłania do podejmowania nawet wielkich wysiłków, by - osiągnąwszy upragnione i zamierzone cele - odczuwać satysfakcję. Szczęście, które nie polega jedynie na unikaniu nieprzyjemnych sytuacji, ale raczej na podejmowaniu wyzwań, rodzi się z poczucia spełnienia i potwierdzenia swej wartości.

Ustalmy najpierw fakty. Zdanie to już samo w sobie jest zachęcające, pokrzepiające i solidne, zapewne ukrytą pewnością, że fakty dają się jednak ustalić. Należy do win gatunkowych wielkich narracji, co również jest obiecujące, zważywszy na pomieszanie słodkokwaśnych smaków dekonstrukcji.

Z KS. BP. JANEM BERNARDEM SZLAGĄ, ordynariuszem pelplińskim, biblistą, rozmawia ks. Wojciech Węckowski


Często mówimy, że życie wieczne to nagroda za dobre postępowanie doczesne. Wydaje się, że tym określeniem wyznaczamy pewne granice: to życie tutaj, a tamto po śmierci.

Pastores poleca