Podczas zwołanego przez papieża Franciszka Synodu o rodzi­nie wielu wiernych zaniepokoił donośny głos biskupów doma­gających się zmian w katolickiej nauce o moralności. Czyżby Kościół miał pójść drogą ustępstw wobec „dyktatury relatywi­zmu”, której w dużym stopniu ulegają wspólnoty protestanckie? Szukając odpowiedzi na wątpliwości nurtujące zarówno duszpa­sterzy, jak i świeckich, warto wsłuchać się w słowa św. Jana Pawła II – w dniu kanonizacji nazwanego „papieżem rodziny” – który jak nikt potrafił ukazać chrześcijańską wizję człowieka i jego seksualności, małżeństwa i rodziny – opartą na prawdzie Chrystusa wizję ludzkiej miłości. Książka ks. R. Skrzypczaka prezentuje korzenie współczesnego kryzysu rodziny – antropo­logiczną rewolucję, która dokonała się w świecie Zachodu pod wpływem ideologii marksistowskiej, rewolucji seksualnej, po­wszechnej dostępności antykoncepcji i pornografii. Człowiek z homo sapiens zmienił się w homo sentiens, dla którego liczą się tylko doznania. Drugi człowiek stał się środkiem do zaspo­kojenia i spełnienia siebie. Tej destrukcyjnej, ponurej wizji autor przeciwstawia filozofię personalistyczną Karola Wojtyły, w któ­rej kluczem do zrozumienia człowieka staje się pojęcie osoby, a miłość definiowana jest nie jako czerpanie przyjemności od innych, ale jako bezinteresowny dar z siebie. Oprócz bardziej znanych tekstów, takich jak Miłość i odpowiedzialność czy Ko­bietą i mężczyzną stworzył ich, ks. Skrzypczak prezentuje nie­publikowane do tej pory wypowiedzi przyszłego papieża pocho­dzące ze zorganizowanych przez niego w Krakowie sesji na temat aborcji, antykoncepcji i czystości przedmałżeńskiej. Szczególnie pięknie wybrzmiewa dwugłos kard. Wojtyły, prezentującego fi­lozoficzne i teologiczne aspekty przedstawianych problemów, i dr Wandy Półtawskiej, która omawiała zagadnienia medyczne i psychologiczne. Z tej samej troski – troski o ludzką miłość, o dobro osoby ludzkiej – wynikały liczne dokumenty, jakie Woj­tyła już jako Jan Paweł II podarował Kościołowi. Wielkie bo-gactwo encyklik, Familiaris consortio, Listu do rodzin czy Listu do dzieci ukazuje głębię i mądrość myśli „papieża rodziny”, który współczesnym ludziom, cierpiącym z powodu braku miło­ści i niezdolności do jej okazywania, objawiał piękną perspekty­wę życia jako złożonego w wolności i odpowiedzialności daru z samego siebie. Jego słowa, zebrane w tym bogatym opracowa­niu, z biegiem czasu stają się coraz bardziej aktualne i coraz bardziej potrzebne kolejnym pokoleniom tęskniącym za piękną miłością.

ms

Pastores poleca