Św. Franciszek Salezy w jednym ze swych listów stwierdza stanowczo: „We wszystkim musimy się trzymać metody; nic nie jest dla kaznodziei większą pomocą, nic nie czyni jego głoszenia tak pożytecznym i nic lepiej nie dogadza jego słuchaczom”.
Z dalszego tekstu wynika jasno, że św. Franciszek, mówiąc o metodzie, ma na myśli strukturę organizacyjną homilii. Zgodnie z tym podejściem przedstawia kilka używanych przez siebie sposobów jej konstruowania. W innym rozumieniu „metoda” może także odnosić się do całego procesu przygotowania homilii. Zarówno papież Franciszek, jak i Benedykt XVI podkreślają znaczenie tak rozumianej metody i przekazują kaznodziejom praktyczne wskazówki, jak przygotowanie to powinno wyglądać.
Obaj papieże podkreślają prymat… (…)
Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 88 (3) 2020.

Pastores poleca