Tylko jedna księga Nowego Testamentu - List do Hebrajczyków - nazywa Jezusa arcykapłanem. Podczas publicznej działalności identyfikowano Go jako proroka i króla, ale nie widziano w Nim kapłana ani - tym bardziej - arcykapłana. Temu skojarzeniu nie sprzyjał obraz arcykapłanów w pismach narracyjnych Nowego Testamentu. W Ewangeliach właśnie oni doprowadzają do procesu i wyroku skazującego Jezusa na śmierć. W Dziejach Apostolskich prześladują Jego pierwszych wyznawców. Na tym negatywnym tle oryginalnie brzmi charakterystyka tożsamości Jezusa: „musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w tym, co się odnosi do Boga” (Hbr 2,17). (...)

Pastores poleca