Przygotowanie nowego, polskiego Katechizmu dla dorosłych jest kon­tynuacją procesu posoborowej "kodyfikacji" wiary, rozpoczętego wydaniem Katechizmu Kościoła Katolickiego, promulgowanego przez papieża Jana Pawła II w 1992 roku. W konstytucji apostolskiej Fidei depositum z 11 października tegoż roku czytamy, iż nowy Katechizm Kościoła "powinien (...) stać się zachętą i pomocą do opracowania nowych katechizmów lokalnych, przystosowanych do różnych środowisk i kultur, a jednocześnie zachowujących jedność wiary oraz wierność nauce katolickiej". Po blisko 17 latach otrzymaliśmy polski Katechizm lokalny, który - jak zaznacza abp Kazimierz Nycz - nie ma charakteru "oficjalnego Katechizmu polskiego".
Główne założenia Katechizmu zostały przedstawione w Słowie wstępnym abp. K. Nycza, przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w Słowie od Autorów, a także podczas oficjalnej prezentacji Katechizmu. Podstawowym obszarem, gdzie Ka­techizm powinien zostać wykorzystany, jest katecheza dorosłych. Jak podkreśla abp K. Nycz, "organizacja tej katechezy - w dzisiejszym świecie tak absorbującym nas wszystkich - nie jest zadaniem łatwym". Ten typ katechezy pozostaje wciąż w Polsce "ważnym wyzwaniem katechetycznym". Podczas prezentacji Katechizmu abp Nycz przypomniał, iż "jeśli się ograniczymy do katechezy dzieci, a zapomnimy o dorosłych, to będziemy działać inaczej, niż Pan Jezus, który nauczał dorosłych, a błogosławił dzieci. My, niestety, bardzo często nauczamy dzieci, a błogosławimy dorosłych".
Istotną trudność w procesie organizacji tejże katechezy stanowi brak materiałów katechetycznych dostosowanych do mentalności i problemów człowieka dorosłego. Podstawą do dalszego wdrażania katechezy musiało się więc stać "tworzenie materiałów, które mogłyby zostać wykorzystane przez duszpasterzy do tego rodzaju katechezy, jak również mogłyby służyć do samodzielnej formacji". Abp Nycz zapowiedział także przy­gotowanie podręcznika metodycznego do opracowanego Katechizmu, aby dopomóc w prowadzeniu katechezy dorosłych w parafiach.
Autorzy opracowania proponują konkretne sposoby wykorzystania Katechizmu. Pierwszy sposób to "osobista, systematyczna lektura", którą można uznać za permanentną autokatechizację. O ile bowiem - co oczywiste - w odniesieniu do dzieci i młodzieży możemy mówić, iż są przede wszystkim adresatami katechezy, o tyle w przypadku osób dorosłych należy mówić o obowiązku pogłębiania wiedzy religijnej, który cią­ży na nich samych. (...)

KS. ANDRZEJ DRAGUŁA

Pastores poleca