Jednym z istotnych rysów Ewangelii Janowej jest zagadnienie przyjmowania daru przekazywanego ludzkości przez Boga. Widać tu wyraźną relację pomiędzy dawcą daru, darem i jego odbiorcą. Ewangelista barwnie maluje obraz Boga jako kochającego Dawcy, który obdarowuje ludzkość najcenniejszym darem - sobą samym. Poprzez otwarcie na osobowy dar Ojca, Syna i Ducha Świętego człowiek jest w stanie doświadczyć pokoju, którego świat dać nie może, oraz osiągnąć życie wieczne. Pełne przyjęcie darów Bożych możliwe jest dzięki głębokiej postawie otwartości, czyli wierze. Dlatego w tej Ewangelii da się dostrzec mocne wezwanie do wiary, na co wskazuje bardzo częste użycie czasownika "wierzyć" (aż 98 razy). Wezwanie to zostało podkreślone w świadectwie umiłowanego ucznia - "Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli" (J 19,35); widać go również w pierwszym epilogu Ewangelii - "I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego" (J 20,30-31). Wartość wiary uczniów podkreślają też słowa jedynego na kartach Ewangelii Janowej błogosławieństwa, które Jezus pozostawia w testamencie swoim uczniom: "Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli" (J 20,29). W osobie Syna posłanego przez Ojca ogniskuje się polemika między tymi, którzy Go odrzucają, i tymi, którzy Go przyjmują. Przeciwstawne postawy wobec Jezusa zostają już zapowiedziane w Prologu i są później kontynuowane w całej narracji Ewangelii. W J 1,11-13 wyraźnie mowa jest o odrzucających i przyjmujących Wcielone Słowo: "Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili". W tych słowach widać, że wierzyć oznacza przyjmować działanie Boga. Odrzucenie daru Ojca prowadzi do zatwardziałości serca i śmierci, zaś jego przyjęcie do pełni wiary i do życia wiecznego. W tryptyku: dawanie - odrzucanie - przyjmowanie zawarte jest głębokie przesłanie teologiczne Janowej Ewangelii. (...)

KS. MIROSŁAW STANISŁAW WRÓBEL

Pastores poleca