Skuteczna walka z pedofilią nie polega na spontanicznych działaniach, ale na stałym, profesjonalnym i konsekwentnym wysiłku. Dlatego też czterodniowe sympozjum na temat pedofilii "Ku uzdrowieniu i odnowie", jakie odbyło się w początkach lutego na Papieskim Uniwersytecie Grego­riańskim w Rzymie, zostało pomyślane nie tyle jako jednorazowa dyskusja ekspertów, ile raczej jako warsztaty dla delegatów różnych środowisk kościelnych. W sympozjum zorganizowanym przez jezuicki uniwersytet, przy współpracy różnych dykasterii watykańskich, w tym Sekretariatu Sta­nu Stolicy Apostolskiej i Kongregacji Nauki Wiary, wzięli udział między innymi reprezentanci konferencji episkopatów z całego świata oraz przełożeni generalni największych zakonów. W liście do uczestników spotkania kard. Tarcisio Bertone w imieniu Benedykta XVI napisał, że Ojciec Święty modli się, "aby poprzez wasze rozważania możliwe było dopomożenie wielu biskupom i przełożonym zakonnym w  reakcji w sposób podobny do Chrystusa na tragedie wykorzystywania dzieci. (...) Apeluje on do uczestników sympozjum, aby nadal korzystali z szerokiego zakresu fachowej wiedzy tak, aby krzewić w całym Kościele kulturę sku­tecznego zapobiegania nadużyciom seksualnym oraz skutecznej ochrony i pomocy ofiarom". (...)

DARIUSZ KOWALCZYK SJ

Pastores poleca