"Dziś toczy się bój o duszę tego świata" - zauważył w książce Przekro­czyć próg nadziei bł. Jan Paweł II. Polem batalii jest ludzka osoba i cielesność. Czy człowiek naprawdę jest duchem ucieleśnionym? Czy dwoje mogą być jednym ciałem? Sprawa dotyczy pojmowania ludzkiej płciowości i miłości, małżeństwa i rodziny. W grę wchodzi rozumienie Kościoła. Jak interpretować: "wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie" (Rz 12,5)? Chodzi o dzieło ewangelizacji. Czy Kościół jest zdol­ny ukazywać światu Boga, który jest miłością? Jak obwieszczać, że śmierć została pokonana? Gdzie widać miłość mocniejszą niż śmierć? Czy jest lekarstwo na zło, które rozbija jedność między ludźmi? Co oznacza Pawło­wa prośba: "byście składali wasze ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako doskonały wyraz waszego kultu" (por. Rz 12,1)? Teologia ciała daje stosowny klucz do bogatego skarbca chrześcijańskiego, w tym również do pojmowania miejsca i posługi prezbitera w Kościele. Warto spojrzeć oczami wiary na rodzinę i Kościół jako ciało, w kontekście ewangelizacji, oraz na rolę i tożsamość prezbitera, jako złączonego z ciałem Kościoła. (...)

RYSZARD SZMYDKI OMI

Pastores poleca