Lectio divina jest rodzajem duchowości, która czerpie z sa­mego źródła – Pisma Świętego. To uprzywilejowana droga mo­dlitwy Kościoła. Przez całe wieki kształtowała pokolenia świętych i żarliwych głosicieli Słowa. Radykalnie porządkuje ona życie człowieka, kształtuje jego umysł, serce i wolę, umacnia głęboką przyjaźń z Jezusem. Papież Benedykt XVI wyraził przekonanie, że lectio divina, „jeśli będzie się ją skutecznie propagować, przy­niesie w Kościele nową duchową wiosnę”. Bez wątpienia jest ona drogą nowej ewangelizacji. W tym duchu Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w archidiecezji przemyskiej zorganizowało otwarte spotkania dla zainteresowanych odnowieniem zażyłości ze sło­wem Bożym w ramach Biblijnej Szkoły Wiary, czego owocem jest książka ks. Stanisława Haręzgi. Celem owych spotkań było przy­bliżenie wybranych postaci Starego i Nowego Testamentu oraz skonfrontowanie swojej wiary w perspektywie ich życia. Prze­wodnikami stali się: Abraham, Mojżesz, Samuel, Dawid, Eliasz i Jeremiasz oraz Maryja, Jan Chrzciciel, Piotr, Paweł i Jan. „Z bogatej tradycji biblijnej poświęconej każdej z tych postaci zostały uwzględnione najbardziej charakterystyczne teksty ilu­strujące ich heroiczną wiarę.” Treścią komentarza do wybranych fragmentów jest nie tyle historia życia biblijnego świadka wiary, ile raczej orędzie, jakie głosił, doświadczenie Boga, które miało miejsce w jego życiu. Kiedy słowo Boże zostaje przyjęte i zachowane w ludzkim sercu, rodzi się w nim odpowiedź wiary. Dlatego w końcowej części komentarza znajdujemy propozycje modlitw. Autor zamieścił również w publikacji streszczenia spotkań, któ­re otrzymywali przemyscy słuchacze z myślą o możliwości indywidualnej kontynuacji lektury biblijnej. „Z niej zrodziły się liczne świadectwa o zdynamizowaniu własnej wiary, o głębszym odkryciu jej wartości oraz aktualności w swoim życiu.” Jakość naszej wiary w dużej mierze zależy od umiejętności wczytania się w słowo Boże. Jego wewnętrzne przyjęcie, doświadczenie nawrócenia prowadzi do prawdziwego poznania Boga. W kon­templacji, która jest jednym z etapów lectio divina, chodzi o do­świadczenie tego, że Bóg był obecny nie tylko w historii wielu biblijnych postaci, ale jest blisko każdego z nas.

tk

Pastores poleca