Znajdujemy się w Wieczerniku. Rozpoczęły się wydarzenia, które doprowadzą do wydania Jezusa, Jego męki, śmierci i wskrzeszenia z martwych. Słowa Jezusa wskazują na to, że jest On ściśle zjednoczony z Ojcem. Spróbujmy i my wejść w bliskość z Ojcem.


Wszak jesteśmy stworzeni na Jego obraz, a tym obrazem jest Jezus Chrystus (Kol 1,15). Ale tego obrazu nie należy rozumieć tylko jako odbicia, odtworzenia czy naśladownictwa pewnego wzoru. Obraz oznacza rzeczywistą i skuteczną obecność Chrystusa w nas oraz nasze uczestnictwo w Jego życiu. Dlatego w Nim mamy „śmiały przystęp do Ojca” (Ef 3,12).
Pozwólmy sobie na uruchomienie wyobraźni, która jest również miejscem spotkania z Panem. Wyobraźmy sobie tę scenę w Wieczerniku i odnajdźmy tam siebie, „jakbyśmy tam znaleźli się obecni” (por. ĆD, 114). Nie chodzi w żadnym wypadku o fantazjowanie na temat Ewangelii, lecz o pełne bliskości spotkanie z Jezusem i Jego uczniami – naszymi braćmi. Jedynie w bliskości z Nim, w przeżywaniu tego, co On przeżywa, możemy zostać dotknięci i przemienieni przez miłość i łaskę. Słowa, które będą naszym przewodnikiem i towarzyszem w drodze za Jezusem, to: „Po jego [Judasza] wyjściu rzekł Jezus: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony...»” (J 13,31 nn.). (…)

GRZEGORZ GINTER SJ


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 87 (2) 2020.

Pastores poleca